OBCHODNÍ PODMÍNKY

10.03.2015 10:31

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internet.obchodu www.servisiphonupraha.cz, firma Garamont s.r.o, se sídlem Osadní 645/27, 170 00 Praha 7, IČO: 27379566.

 

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. 

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. 

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon, fax, email. 

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

  • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.
Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

  • bez udání důvodu

Dodací lhůty

Informativní skladovou dostupnost a tedy i dodací lhůtu vidí Kupující na internetových stránkách Prodávajícího včetně možnosti dodání zboží. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží

Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání v provozovně Prodávajícího.

Platební podmínky

Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet 151323309/0800 (Česká spořitelna). Prodávajícího na základě zálohového dokladu, při dodání zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: 

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  • v původním obalu,
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Vrácení peněz: 

Peníze jsou vraceny prostřednitctvím bankovního převodu, proto, v odstoupení od smlouvy, je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit.

Odpovědnost za vady/Reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

Ochrana osobních dat

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Tato data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.
Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2010