REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.03.2015 10:33

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zaviněním kupujícího. O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy autorizovaný servis.

Tento reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného u společnosti Garamont s.r.o, Osadní ulice 645/27,170 00  Praha 7-Holešovice sekce mobilní telefony a příslušenství (dále jen prodejce) v rámci výrobcem stanovené záruky.

Zaplacením a převzetím věci se stává kupující vlastníkem věci.

Záruční doba začíná datem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba trvá 24 měsíců od data prodeje. Není-li k výrobku přiložen záruční list, platí záruční doba od data na prodejním dokladu.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada a výrobek nemůže být řádně používán a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho opravu.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku.

Případnou reklamaci vyřizuje firemní prodejna v Osadní ulici 645/27,170 00 Praha 7 -Holešovice, tel. č. +420 774 318 107.

 

Záruční reklamace se nevztahují na závady vzniklé:

1. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití

2. nedovoleným zásahem do přístroje

3. živelnou katastrofou

Na záručním listě nesmí být údaje přepisovány, takový záruční list pozbývá platnosti!

 

Záruční reklamaci lze uznat při prokázání těchto skutečností:

1. vada se vyskytla v záruční době (datum na záručním listu, datum na prodejním dokladu)

2. vadu je nutno prokázat pracovníkovi firmy na prodejně v Osadní ulici č. 645/27, na Praze 7

Reklamace nebude uznána, nebude-li nějaká z výše uvedených podmínek splněna.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne nahlášení závady, pokud se zákazník s prodejcem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový, začne běžet záruční doba k novému výrobku znovu od převzetí nové věci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravně.